Naprawienie szkody, przyczynienie się.

Przez wyrządzenie szkody należy rozumieć możliwość przypisania sprawcy winy. Pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym powstaje stosunek zobowiązaniowy. Wierzycielowi (poszkodowanemu) przysługuje roszczenie naprawienia szkody poprzez żądanie przywrócenia stanu poprzedniego (np. naprawa uszkodzonej rzeczy) albo żądanie zapłaty odszkodowania (n równowartość wybitego okna)1. Wierzyciel ma prawo dokonać wyboru sposobu naprawienia szkody, poprzez pisemne oświadczenie złożone dłużnikowi (sprawcy szkody). Ustawodawca ogranicza możliwość wyboru świadczenia w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, a także gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest możliwe, ale pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty.2

Przywrócenie stanu poprzedniego polega na doprowadzeni dóbr i interesów poszkodowanego do stanu w jakim znajdowały się przed wyrządzeniem szkody. Oczywiście nie chodzi o stan identyczny, jednak rzecz ta winna odzyskać swoje walory użytkowe i estetyczne 3.

Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej za wyrządzoną szkodę polega na określeniu jej wysokości metodą różnicową. Wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania. W przypadku uszkodzenia rzeczy używanej, przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy uwzględnić stopień jej zużycia 4.

Wartość odszkodowania może zostać zmniejszona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody 5. Zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia, to obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu do stopnia winy obu stron.

Jeżeli miałeś wypadek, chcesz dochodzić odszkodowania i nie wiesz od czego zacząć? Jesteś w odpowiednim miejscu! Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką adwokata Tomasza Piróg.

1. Art. 363 Kodeksu cywilnego
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
2.Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe
3.Zob. wyrok SN z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1690/00, LEX nr 83828
4.Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe
5. Art.  362.  Kodeksu cywilnego
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.