Eksmisja.

Z powództwem o eksmisję możemy wystąpić na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to ochrona własności wynikająca z art. 222 kodeksu cywilnego1 polegająca na roszczeniu właściciela nieruchomości do osoby faktycznie władającą nieruchomością, aby nieruchomość została wydana właścicelowi2

Z taką sytuacją mamy odczynienia m.in. w momencie ustania stosunku najmu bądź dzierżawy, kiedy przedmiot najmu lub dzierżawy nie został wydany właścicielowi. Właściciel jest uprawniony do dochodzenia wydania i opróżnienia nieruchomości składając do sądu pozew o eksmisję.

Zupełnie odmienną sytuację wskazuje art. 13. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego3 w myśl którego w przypadku, kiedy lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, to inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku mają prawo wystąpić do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie opróżnienia go przez uciążliwego lokatora. Paragraf 2 tego przepisu wskazuje na uprawnienie współlokatora przeciwko małżonkowi, byłemu małżonkowi lub innemu współlokatorowi, gdy ten rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Osobie eksmitowanej może przysługiwać lokal socjalny, jednak przepisy kodeksu cywilnego nakładają pewne restrykcje, które sąd jest obowiązany badać z urzędu. Art. 144 tej ustawy wskazuje na to, że sąd w pierwszej kolejności powinien brać pod uwagę indywidualną sytuację danej osoby, a więc "dotychczasowy sposób korzystania z lokalu i szczególną sytuację materialną oraz rodzinną osób zobowiązanych do jego opróżnienia" (art. 14 ust. 3), z tym że nie może nie orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego w stosunku do wymienionych w art. 14 ust. 4 kategorii osób. Takiego obowiązku sąd nie ma jedynie w pewnych, wyjątkowych okolicznościach, np. uprawniony ma zamieszkać w innym lokalu, gdy powodem eksmisji jest znęcanie się nad rodziną (art. 17) lub gdy zachodzi rażące wykraczanie przez pozwanego o eksmisję przeciwko porządkowi domowemu albo rażąco naganne postępowanie uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie (argument z art. 13).5

Zarówno w pierwszym jaki drugim przypadku należy złożyć do sądu pozew o eksmisję w którym należy wskazać, iż powód wnosi o nakazanie wydania nieruchomości i opróżnienie jej przez uciążliwego lokatora. Dopiero prawomocny wyrok sądu daje podstawę do eksmisji. Eksmisje przeprowadza komornik.

Masz problem z uciążliwym lokatorem/współlokatorem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Czujesz się zagrożony i bezsilny wobec osoby wykraczającej przeciwko Twojej własności lub porządkowi domowemu. Nie zwlekaj i zasięgnij profesjonalnej pomocy, która pozwoli Ci uniknąć stresujących i nieprzyjemnych sytuacji związanych z lokatorem. Zapraszam adwokat z Katowic Tomasz Piróg.

1. Art. 222 § 1. [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne]

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

2. Gniewek Edward, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, wydanie internetowe

3. Art. 13. [Uprawnienia sąsiadów i współuprawnionych]

1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

4. Art. 14. [Uprawnienia do lokalu socjalnego]

1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
1) kobiety w ciąży,
2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) 3 lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
3) obłożnie chorych,
4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13.

6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

7(4) Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

5.zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2013 r. II Ca 503/13 LEX nr 1715517

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.