tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Zakaz konkurencji

Twój pracodawca chce zawrzeć z Tobą umowę o zakazie konkurencji, a może Ty jako pracodawca potrzebujesz takiego uregulowania ze swoimi pracownikami? Umowa o pracę może obejmować zakaz konkurencji albo owy zakaz może być uregulowany w osobnej umowie. Zakaz ten stanowi, że pracownik nie może bez zgody pracodawcy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, prowadzić konkurencyjnej wobec niego działalności ani też świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność. Umowa “nie działa” z mocy samego prawa, musi być sporządzona na piśmie. Konsekwencją naruszenia tego zakazu przez pracownika, może być dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania, a nawet może skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne), jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy. Dotyczy to zarówno produkcji towarów lub świadczenia usług tego samego rodzaju, jak i towarów i usług zbliżonych do działalności pracodawcy, które mogą je zastąpić (usługi lub towary o charakterze substytucyjnym). Umowa powinna określać rodzaje działalności zakazanej dla pracownika oraz terytorium objęte tym zakazem1.
Jeżeli pracownik miałby dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, to pracownik z pracodawcą mogą w drodze umowy rozciągnąć zakaz konkurencji na określony czas po zakończeniu pracy przez pracownika. Za ten czas pracownik ma prawo do odszkodowania, płatnego w miesięcznych ratach, które nie może być niższe niż 25 % wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem tego stosunku pracy2.


1.  “Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy”, K.Jaśkowski, E. Maniewska, wyd. internetowe: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587265034/515912/jaskowski-kazimierz-maniewska-eliza-komentarz-aktualizowany-do-kodeksu-pracy

2.  “Prawo Pracy” L. Florek, wyd. 14

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji