tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy, to zdarzenie powodujące w sposób nieoczekiwany śmierć lub pogorszenie stanu zdrowia człowieka bądź uszczerbek w jego mieniu. Jest to zdarzenie losowe, nieoczekiwane, normalnie przez ludzi niepożądane (nieszczęśliwe), nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. Wyrażenie w związku z pracą oznacza, że następuje w razie:

 1. wykonania przez pracownika poleceń przełożonych,
 2. wykonania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez wyraźnego polecenia,
 3. pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodzę między siedzibą pracodawcy, a miejscem pełnienia obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zgodnie z art. 6 ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej1, osobom które uległy wyżej opisanemu wypadkowi przysługuje "zasiłek chorobowy", "świadczenie rehabilitacyjne", "zasiłek wyrównawczy", "jednorazowe odszkodowanie", "jednorazowe odszkodowanie", "renta z tytułu niezdolności do pracy", "renta szkoleniowa", "renta rodzinna", "dodatek do renty rodzinnej", dodatek pielęgnacyjny lub pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.
Z kolei wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodzę do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności, jeżeli ta droga była najkrótsza i nie została przerwana. Jednak wyżej opisanym wypadkiem będzie również wypadek w czasie przerwy w drodze, która to przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także droga która nie była najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. Drogą do pracy lub z pracy jest oprócz drogi z domu do pracy (i z powrotem) droga do i z miejsca innego zatrudnienia, miejsca zwykłego spożywania posiłków oraz odbywania nauki zawodu lub studiów. Warto wtedy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie Karty Wypadku żeby uzyskać jak najkorzystniejsze świadczenie, które pomoże Ci wrócić do pełni zdrowia2.

1. Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 1. "zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 2. "świadczenie rehabilitacyjne" - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 3. "zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. "jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 5. "jednorazowe odszkodowanie" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 6. "renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 7. "renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 8. "renta rodzinna" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 9. "dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty zupełnej;
 10. dodatek pielęgnacyjny;
 11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

2. “Prawo Pracy”, L. Florek (red.) wyd. 14.

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji