tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad normy (wymiar) czasu pracy ustalony na podstawie obowiązujących danego pracownika norm czasu pracy. Żeby Twoją pracę można było uznać za pracę w godzinach nadliczbowych, musi być ona wykonywana na polecenie przełożonego albo w Twojej własnej inicjatywy, ale przynajmniej za dorozumianą zgodą Twojego pracodawcy. Warto zaznaczyć, że skoro owa praca jest dodatkowym Twoim świadczeniem na rzecz pracodawcy, która wykracza poza obowiązujące Cię normy czasowe, to przysługuje Ci oprócz normalnego, standardowego wynagrodzenia- dodatek pieniężny, który wynosi:

  • 100 % wynagrodzenia, za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedzielę lub święto (niebędące dla Ciebie dniami pracy) oraz w Twoim dniu wolnym, kiedy jednak pracowałeś,
  • 50 % wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w pozostałym czasie.
Zamiast dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić Ci czasu wolnego:
  • na Twój wniosek, w takim samym wymiarze w jakim pracowałeś w godzinach nadliczbowych (np. pracowałeś dodatkowo 3 godziny, to możesz 3 godziny później zacząć pracę następnego dnia)
  • bez wniosku, w wymiarze o połowę wyższym (ważne, żebyś to wykorzystał do końca okresu rozliczeniowego)
Praca w nocy jest to ośmiogodzinna praca wykonywana w pomiędzy 21-7. Za pracującego w nocy uważa się również pracownika, który w każdej dobie pracuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Takiemu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu, a godziną 6 następnego dnia, chyba że u Twojego pracodawcy jest ustalona inna godzina. Zgodnie z art. 151 10 Kodeksu Pracy1 w niedzielę i święta można pracować tylko w określonych miejscach. Za pracę wyżej opisaną Twój pracodawca musi udzielić dnia wolnego w tygodniu, a jeżeli to jest niemożliwe- wypłacić dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, a jeżeli w Twoim zakładzie pracy praca wykonywana jest także w niedziele, to masz prawo raz na 4 tygodnie korzystać z wolnej niedzieli2.

1.Art. 15110 Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2) w ruchu ciągłym; 3) przy pracy zmianowej; 4) przy niezbędnych remontach; 5) w transporcie i w komunikacji; 6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 8) w rolnictwie i hodowli; 9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: a) (uchylona), b) zakładach świadczących usługi dla ludności, c) gastronomii, d) zakładach hotelarskich, e) jednostkach gospodarki komunalnej, f) zakładach opieki zdrowotnej 6 i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; 10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; 11) przy wykonywaniu prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy, b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

2. “Prawo Pracy” L.Florek (red.), wyd. 14, s. 166-178.

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji