tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność materialna polega na ponoszeniu przez pracownika ujemnych skutków majątkowych z powodu wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy, wskutek zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych, np. ochrony tego mienia, naruszenie zakazu konkurencji. Odpowiedzialność ta polega na na obowiązku zapłaty odszkodowania pieniężnego. Uzyskanie tego odszkodowania wymaga wystąpienia na drogę sądową, chyba że pracodawca dogada się z pracownikiem co do sposobu rozliczenia za powstałą na tej podstawie szkodą. Jednak ochrona wynagrodzenia za pracę uniemożliwia pracodawcy bezpośrednie dochodzenie odszkodowania poprzez potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika. Warto zaznaczyć, że wyżej wymieniona odpowiedzialność powstanie tylko i wyłącznie wtedy kiedy łącznie wystąpią cztery przesłanki: bezprawność zachowania pracownika, polegającą na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązku pracowniczego, wina- za uszczerbek powstały w majątku pracodawcy z winy nieumyślnej pracownik odpowiada w stopniu ograniczonym, a za szkodę wyrządzoną umyślnie w pełnej wysokości, szkoda, czyli taki uszczerbek w majątku pracodawcy, który nie nastąpiłby gdyby pracownik wykonał swoje obowiązki należycie oraz związek przyczynowy mówiący że pracownik odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego wynikła szkoda.
Dodatkowo, warte podkreślenia jest, że przyczynienie się pracodawcy lub innej osoby do powstania lub zwiększenia szkody stanowi okoliczność wyłączającą odpowiedzialność pracownika za szkodę w takim zakresie, w jakim to przyczynienie się miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Kwota odszkodowania w przypadku winy nieumyślnej nie może przewyższać trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika, a do naprawienia szkody w pełnej wysokości (czyli więcej niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia) pracownik jest odpowiedzialny tylko wtedy, gdy umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę1.

1. “Prawo Pracy” L. Florek (red.), wyd. 14. s. 217-228.

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji