tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Art. 11 2 kodeksu pracy1 formułuje zasadę równości praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków oraz równego traktowania pracowników (w szczególności kobiet i mężczyzn w dziedzinie pracy). Następny artykuł2 ustanawia zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na czas zatrudnienia lub jego wymiar. Brzmi znajomo? Musisz wiedzieć, że obowiązek równego traktowania pracowników, czyli zakaz ich dyskryminacji jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Dlatego też naruszenie tej zasady rodzi Twoje prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, odszkodowanie to powinno być skuteczne, proporcjonalne i skuteczne. Warto zwrócić uwagę, że naruszeniem godności pracownika jest także mobbing, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, jak również poniżanie i ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Jeżeli mobbing spowodował u Ciebie rozstrój zdrowia, to możemy się z Tobą starać o odpowiednie zadośćuczynienie pieniężne dla Ciebie od Twojego pracodawcy, możesz również rozwiązać stosunek pracy, co łączy się z prawem do odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę.3 Pomożemy Ci dokonać najbardziej dla Ciebie korzystnego wyboru. Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat opole i prawnik Tomasz Piróg.

1. Art. 112 Kodeks Pracy Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

2. Art. 113 Kodeks Pracy Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

3. “Prawo Pracy” L.Florek (red.), wyd. 14.

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji