tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Wyłudzanie podatku VAT

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, obowiązani są, na żądanie kupującego lub usługodawcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Wyłudzanie podatku VAT polega zatem na wystawieniu dowodu zakupu towaru lub usługi, jednak tylko na papierze. W rzeczywistości nie doszło do wykonania usługi czy wydania towaru, jednak podmiot wystawiający fakturę bądź paragon zgłasza się (oczywiście w wielkim uproszczeniu) do organu po zwrot należnego mu podatku jako osobie prowadzącej działalność gospodarczą. W orzeczeniu Sąd Najwyższy1 wskazał, że czynności sprawcy, które polegają na działaniu fingującym istnienie obowiązku podatkowego wyłącznie w celu osiągnięcia z tego tytułu korzyści z majątku Skarbu Państwa winny być oceniane na płaszczyźnie prawa karnego powszechnego, a w szczególności na płaszczyźnie przestępstwa opisanego w art. 286 § 1 kodeksu karnego2. Wydłużenie terminu zwrotu oraz warunek złożenia kaucji celem uzyskania "normalnego" terminu zwrotu podatku ma przeciwdziałać próbom wyłudzania nadwyżek VAT przez firmy specjalnie powołane w tym celu. Podatnik może natomiast odzyskać złożoną kaucję lub wystąpić o zwolnienie ze złożenia kaucji, składając wniosek do naczelnika urzędu skarbowego3. Zapraszam do kontaktu, adwokat Tomasz Piróg.


1.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2007 r., II KK 259/06

2. Art. 286. kodeks karny § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

3. “Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”, M. Wystrychowski, wyd. internetowe:

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Oszustwo podatkowe

Wyłudzanie podatku VAT

Usunięcie spod dozoru celnego