tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Usunięcie spod dozoru celnego

Wszystkie towary wprowadzone na polski (unijny) obszar celny podlegają, już od momentu ich wprowadzenia, dozorowi celnemu. Przez dozór należy rozumieć wszelkie działania podejmowane przez organ celny, które mają zapewnić przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów przywożonych na teren Unii Europejskiej. Instytucja dozoru celnego polega na wykonywaniu specjalnych czynności, takich jak: weryfikacji towarów, kontroli posiadania i autentyczności dokumentów, kontroli księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontroli środków transportu, kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzeniu dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w razie potrzeby, innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym. Przedmiotem bezpośredniego działania czynu zabronionego z art. 90 § 1 kodeksu karnego skarbowego1 jest towar oraz środek przewozowy2. Zapraszam do kontaktu, adwokat Tomasz Piróg.


1.  Art. 90. kodeks karny skarbowy § 1. Kto usuwa towar lub środek przewozowy spod dozoru celnego, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody uprawnionego organu niszczy, uszkadza lub usuwa zamknięcie celne. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

2.  “Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz” P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, wydanie internetowe:

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Oszustwo podatkowe

Wyłudzanie podatku VAT

Usunięcie spod dozoru celnego