tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów

Poza dochodzeniem alimentów na drodzę postępowania cywilnego, jest jeszcze możliwość “ukarania” niepłacącego rodzica w myśl przepisu art. 209 kodeksu karnego1, kiedy sprawca, który nie dostarcza środków utrzymania, do których dostarczania jest zobowiązany. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy sprawca nie dostarcza tych środków wcale, ale również wówczas, gdy dostarcza ich w zaniżonej wysokości niż ta, która wynika z orzeczenia sądu. Musi jednocześnie czynić to wielokrotnie, nie krócej niż przez 3 miesiące2. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że nie można zatem ograniczać zaspokojenia potrzeb dziecka jedynie do potrzeb w postaci wyżywienia, zamieszkania, kształcenia, leczenia. Jeśli bowiem dziecko wymaga również korepetycji, bo nie radzi sobie w szkole, to potrzebę w tym zakresie należy uznać za podstawową. Podobnie należy potraktować koszty leczenia lub rehabilitacji. Do znamion przestępstwa należy jedynie narażenie na niezaspokojenie podstawowych potrzeb, przy czym to niebezpieczeństwo musi być realne, choć nie musi być bezpośrednie3.

Ściganie wyżej opisanego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, który możesz złożyć na Policji lub w Prokuraturze, pomożemy Ci z wnioskiem i będziemy Cię prowadzić przez następne etapy dochodzenia praw Twoich i Twojego dziecka. Zapraszam adwokat z Opola Tomasz Piróg.

1 Art. 209.

§1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

2 zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7, poz. 86; wyrok SN z dnia 8 grudnia 2008 r., V KK 277/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2524

3 zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2014 r., III KK 388/14, LEX nr 1621351

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?