tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził? Adwokat Opole

Zachowanie się sprawcy przestępstwa określonego w art. 288 kodeksu karnego 1 polega na niszczeniu cudzej rzeczy albo poprzez jej uszkodzenie lub zniszczeniu tak że jest całkowicie niezdatna do użytku, celu dla jakiego została stworzona. Przestępstwo to dotyczyć może również nieruchomości, a nawet takiego uszkodzenia poprzez umieszczenie rysunku, napisu, graffity na elewacji budynku (albo może to stanowić wykroczenie w zależności od wartości uszkodzenia), jeżeli owe malowidło przyczyniło się do zmniejszenia wartości materialnej lub użytkowej budynku2. Przez niszczenie należy rozumieć zniszczenie całkowite lub tak znaczne naruszenie substancji materialnej rzeczy, że nie nadaje się ona już do używania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a uszkodzenie to natomiast takie naruszenie lub uszczuplenie owej substancji materialnej lub takie oddziaływanie na rzecz, które powoduje istotne ograniczenie możliwości jej używania. Dodatkowo wyróżnić należy uczynienie mienia niezdatnego do użytku poprzez pozbawienie mienia właściwości użytkowych, ale bez naruszenia jego substancji, np. wsypanie piasku do baku w samochodzie3.

Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, przez którego należy rozumieć nie tylko właściciela, ale również osobę, która dane mienie wynajmuje lub wydzierżawia. Dlatego do zawiadomienia Policji lub Prokuratury o przestępstwie (w przypadku zniszczenia/uszkodzenia mienia o wartości przekraczającej ¼ minimalnego wynagrodzenia) należy dołączyć Twój wniosek o ściganie sprawcy. Jeżeli jest taka możliwość zabierz ze sobą na Komisariat na Policję uszkodzoną, zniszczoną rzecz, a na pewno udokumentuj np. w formie zdjęć, nagrania zaistniałe zniszczenie lub uszkodzenie.

Żeby ułatwić Ci całą procedurę ukarania sprawcy, zapraszam do kontaktu - adwokat prawnik Tomasz Piróg.

1 Art. 288.

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2 “Prawo Karne Materialne. Część ogólna i szczególna”., M.Bojarski (red.) wyd. 4, s. 587

3 “Prawo Karne.” A.Marek (red.) wyd. 10, s.552-554

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?