tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Kradzież, kradzież z włamaniem. Adwokat Opole

Kradzież jest to zabranie, przywłaszczenie cudzej rzeczy bez zgody właściciela, bez podstawy prawnej np. portfel, program komputerowy, karta do bankomatu itp., w zależności od wartości rzeczy skradzionej sprawcy może odpowiadać jak za przestępstwo1 albo jak za wykroczenie2. Wartość ta jest ustalona na poziomie ¼ minimalnego wynagrodzenia. Z zaborem mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca wyjmuje przedmiot kradzieży spod władztwa osoby uprawnionej wbrew jej woli. Przestępstwo kradzieży charakteryzuje się zamiarem bezpośredni o szczególnym zabarwieniu. Treścią tego zamiaru jest cel przywłaszczenia, a zatem włączenie skradzionego przedmiotu do swojego majątku, powiększenie swojego majątku o skradziony składnik, postępowanie ze skradzionym przedmiotem tak, jakby się miało do niego tytuł prawny.3 Jest jeszcze “specjalny” rodzaj kradzieży, tzw. kradzieży z włamaniem4, polegający na przełamaniu pewnych barier, zabezpieczeń by dostać się do pożądanej rzeczy, które miały służyć zabezpieczeniu mienia. Chodzi o pokonanie przeszkody utrudniającej dostęp do przedmiotu. Przestępstwo kradzieży ścigane jest co do zasady z urzędu. Jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, przestępstwo ścigane jest na wniosek. Jeśli przedmiotem kradzieży jest rzecz objęta współwłasnością, przy czym tylko jeden ze współwłaścicieli jest osobą najbliższą dla sprawcy, to przestępstwo jest ścigane z urzędu5. Co można zrobić? Na pewno właściwie ustalić wartość przedmiotu przestępstwa/wykroczenia, warto nie raz skorzystać z pomocy biegłego, który w prawidłowy sposób ustali wartość skardzionych przedmiotów. Z kolei będąc po drugiej stronie sporu, warto wykazać skruchę, oddać przedmiot kradzieży i spróbować pojednać się z okradzionym. Niezależnie od tego po której stronie sporu jesteś, skontaktuj się z nami. Pomożemy! Zapraszam do kontaktu, adwokat Tomasz Piróg.

1 Art. 278. k.k.
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

2 Art. 119. k.w.
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

3 “Kodeks Karny. Komentarz”., V. Konarska-Wrzosek (red.), wydanie internetowe: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587715961/513401/kodeks-karny-komentarz

4 Art. 279. k.k.
§ 1. Kto kradnie z włamaniem,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

5 Kodeks Karny. Komentarz”., V. Konarska-Wrzosek (red.), wydanie internetowe: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587715961/513401/kodeks-karny-komentarz

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?