tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Władza rodzicielska.

Władza rodzicielska obejmuje ona pieczę nad osobą dziecka, pieczę nad majątkiem dziecka oraz prawo do jego wychowania z poszanowaniem jego godności i praw. Przez pieczę należy rozumieć w szczególności:

  1. wychowanie dziecka;
  2. kierowanie dzieckiem;
  3. zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych;
  4. troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka1;
Rodzice lub opiekunowie prawni są samodzielni w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Ustanie władzy rodzicielskiej następuje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości oraz w wypadkach śmierci rodziców lub samego dziecka. Jednak w przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej, nadużywania jej przez rodziców, zaniedbywania przez nich swoich obowiązków wobec dziecka w rażący sposób albo w taki sposób że rodzice trwale nie interesują się dzieckiem można pozbawić ich władzy rodzicielskiej przez Sąd. Wyżej wymienione sytuacje również mogą odnosić się tylko i wyłącznie do jednego rodzica2. Warte podkreślenia jest, że obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka jest niezależny od władzy rodzicielskiej, zatem nawet rodzic jej pozbawiony jest dalej zobligowany do łożenia na utrzymanie dziecka. Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzica lub rodziców następuje na drodze postępowania sądowego. Dlatego bez obaw możesz się do nas zgłosić po pomoc przy tym zagadnieniu.

1.“Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Pokrewieństwo i Powinowactwo. Komentarz”. G.Jędrejek (red.) wyd. internetowe

2. “Prawo Rodzinne” J. Strzebinczyk, wyd. 3, s. 270-279.

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawie nieletnich.

Chcesz adoptować, przysposobić dziecko?

Interesują Cię alimenty dla Twojego dziecka, a może dla Ciebie jako rozwiedzionego małżonka?

Nie układa Ci się z małżonkiem, to może najpierw separacja?

Intercyza, ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

Kontakty z dzieckiem