Intercyza, ustroje majątkowe. Adwokat Opole.

Ustrój wspólności ustawowej jest najczęściej funkcjonującym rodzajem relacji majątkowych w Polsce. Jego istotą jest to, że dzieli składniki majątkowe na trzy odrębne od siebie masy. Podział powyższy ma ogromne znaczenia przede wszystkim dla kontrahentów, z którymi małżonkowie (lub jeden z małżonków) zawierają umowy lub zaciągają zobowiązania. Ma on znaczenie również dla wierzycieli, którzy zamierzają dochodzić zaspokojenia ze składników majątkowych przysługujących małżonkom. W ustroju wspólności ustawowej funkcjonują trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego z małżonków. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa (dokładniej wspólności ustawowej) przez oboje małżonków lub jednego z nich. W szczególności, zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1., do majątku wspólnego należą: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, oraz 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

Można wyrożnić umowa majątkowa przewidująca pełną rozdzielność majątkową (tzw. intercyza) jest zawierana zwykle przed zawarciem związku małżeńskiego. Jej zawarcie spowoduje, że każdy z małżonków zachowa swój dotychczasowy majątek (tj. sprzed zawarcia związku małżeńskiego). Natomiast przedmioty majątkowe nabywane w czasie jego trwania wejdą w skład majątku osobistego, tego małżonka który jest stroną umowy2. Jest to oczywiście w wielkim skrócie przedstawione zagadnienie dotyczące ustrojów majątkowych małżonków, gdyż można byłoby wymienić inne lub uszczegółowić przedstawione powyżej, ale jeżeli interesuje Cię powyższe zagadnienie, planujesz uregulować swoją sytuację finansową z małżonkiem lub przyszłym małżonkiem. Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat opole i prawnik Tomasz Piróg.

1.Art. 31.
§1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdeg
 4. o z małżonków;
 5. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

2. “Ustroje majątkowe w małżeństwie” A.Król (red.), wyd. internetowe

 
MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
EKSPERTAMI

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

KONTAKT

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód
ADWOKAT TOMASZ PIRÓG OPOLE

Opole ul. Krakowska 1/Ip. kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie witryny i pozycjonowanie - Agencja Reklamowa Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.